Contact

 1. 校總區
  10672 臺北市大安區長興街81號  生物科技館102室 (地圖 MAP)
  No.81, Changxing St., Taipei 10672, Taiwan, NTU Molecular Imaging Center
  TEL:886-2-3366-1496
  FAX:886-2-3366-1518
  • 助理(秘書):林維欣 小姐
   電話: (02)3366-3366 分機55013
   電子信箱: ntumic@ntu.edu.tw
  • 助理(秘書):楊珺 小姐
   電話: (02)3366-3366 分機55014
   電子信箱: ntumic@ntu.edu.tw
  • 助理(會計):林瑋含 小姐
   電話: (02)3366-3366 分機55015
   電子信箱: serrenalin@ntu.edu.tw
 2. 醫學院區
  10055 臺北市中正區徐州路二號六樓 (地圖 MAP)